ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ

ಅಜ್ಮಲ್ .ಎಸ್.ಎ

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುವರ್ಣ .ರಾಜಪ್ಪ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಲೋಹಿತ್ ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಜಯಣ್ಣ .ಜಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಲತಾ . ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶೇಷಾಚಲ್ ಸಿ.ಎಚ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಮಮತಾ .ಸಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಅರುಣ್ .ಯು

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಬಸವಪ್ರಸಾದ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಿಶಾಂತ್ ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೀಣಾ .ಪಿ.ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಂದನ್. ಎನ್.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರಂಜಿತ್ .ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಭಿಲಾಷ್ .ಜಿ.ಎಸ್.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್