ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

>
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಚ್ ಎಸ್

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗ

ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಅಜ್ಮಲ್ .ಎಸ್.ಎ

ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುವರ್ಣ .ರಾಜಪ್ಪ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಲೋಹಿತ್ ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಡಾ. ಡಿಪಾಕ್ ಡೋಂಗ್ರೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರತ್ನ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಮಮತಾ .ಸಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಸುಧೀರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಂದನ್. ಎನ್.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಲೋಹಿತ್ ಎಸ್ ವೈ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅಭಿಲಾಷ್ .ಜಿ.ಎಸ್.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್