ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
1ಅಜ್ಮಲ್. ಎಸ್. ಎವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2ಸುವರ್ಣ. ರಾಜಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಟೆಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3ನಂದನ್. ಎನ್.ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಟೆಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3ಲೋಹಿತ್ ಎಸ್ ವೈಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಟೆಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ