ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್ )

ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
1ಹೆಚ್. ಜಯಪ್ಪವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿ.ಇಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2ಜಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಬಿ.ಇಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3ಶೇಷಾಚಲ್ ಸಿ.ಎಚ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿ.ಇಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4ನಿಶಾಂತ್ ವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಬಿ.ಇಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5ಅರುಣ್ .ಯುಉಪನ್ಯಾಸಕರುಬಿ.ಇಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6ಅಭಿಲಾಷ್ .ಜಿ.ಎಸ್.ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಟೆಕ್ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7ಬಿ ಕೆ ಬಡಿಗೇರ್ಬೋಧಕರು ಜೆ.ಒ.ಸಿ