ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್ )

ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಹುದ್ದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
1ಅಭಿಲಾಷ್ .ಜಿ.ಎಸ್.ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಎಂ.ಟೆಕ್ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ