ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ

ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಿ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ಎಂ.ಪಿ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ದರ್ಶನ್ ಎನ್.ಜಿ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಜೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಗಿರೀಶ್ ಟಿ.ಎನ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎನ್. ಯಲ್ಲೋಜಿರಾ ವ್

ಸೇವಕರು