ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ

ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಿ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಕೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ರಮೇಶ್

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ದರ್ಶನ್ ಎನ್.ಜಿ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಗಿರೀಶ್ ಟಿ.ಎನ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು