ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ

ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ನಾಗರತ್ನ. ಸಿ

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಎಂ.ಪಿ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ದರ್ಶನ್ ಎನ್.ಜಿ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಜೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಗಿರೀಶ್ ಟಿ.ಎನ್

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎನ್. ಯಲ್ಲೋಜಿರಾ ವ್

ಸೇವಕರು