ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಲಾಖೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾವನ್ನು 1996 ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.ಡಿಪ್ಲೋಮಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ರ್ಟನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಧಿಯ ಆರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತÀ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ದಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (ಎಐಸಿಟಿಇ), ನವ ದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಎಐಸಿಟಿಇ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಆಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.