ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08184-272539

ವಿಳಾಸ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹ ತ್ತಿರ , ಸಾಗರ ಉಳವಿ ರಸ್ತೆ,
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ -577429

ಇ-ಮೇಲ್

gptsorab1996@gmail.com