ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳು

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳು

ಮಾದರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಹೆಸರು
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಜನರಲ್ )

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗ್

ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್